Snelle links:
 • 150jaar.hoek.be

 • klj.hoek.be

 • lg.hoek.be (Landelijke gilde)

 • kvlv.hoek.be

 • lrv.hoek.be

 • bin.hoek.be


 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  BIN-Hoek / Politiezone Grens

  Het buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen ::
  • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel,
  • Het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.

  Iedereen in deze BIN-zone is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.
  Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.
  Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld op noodnummer 101. De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.

  Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten in overleg en in samenspraak met de coördinator.

  De BIN-coördinator zorgt ervoor dat alle berichten, die aanleiding geven tot het opstarten van het BIN, ter beschik-king worden gesteld van de BIN-leden via de ledenlijst die opgemaakt werd op de website bin.hoek.be.
  De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.

  Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.

  Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinator, de politie-diensten en de lokale overheid.

  De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BIN-werking en dit conform de wet op de privacy.

  Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt.

  Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het Bin-lid ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de coördinator. Het tweede exemplaar blijft bij het Bin-lid.

  Getekend
  coördinator, Guy Cleeren,
  co-coördinator, Fons Sanders


  <<< Terug naar de BIN-pagina


  Pagina reeds : 2476 keer bezocht

  Gemaakt en gesponsord door Whoosh.be © 2023